top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

iNGEBORG-iLLUSTRATiON
office@ingeborg-illustration.com

Algemene bepalingen

De e-commerce website van iNGEBORG-iLLUSTRATiON biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (“klant”) van deze website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van iNGEBORG-iLLUSTRATiON moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door iNGEBORG-iLLUSTRATiON aanvaard zijn.

Prijs

Alle prijzen gelden voor de opmaak met 3 correctierondes. De klant ontvangt een voorbeeld als PDF ter goedkeuring na elke correctieronde.

Leveringskosten worden altijd apart aangerekend en zijn dus niet in de vermelde prijzen inbegrepen.

Voor de levering gelden de prijzen van bpost (afhankelijk van het gewicht van een postpakketje).

Disclaimer

iNGEBORG-iLLUSTRATiON stelt de e-commerce website met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samen. Toch kan het gebeuren dat de informatie onvolledig of niet up-to-date is. Zulke vergissingen of fouten in het aanbod binden iNGEBORG-iLLUSTRATiON niet.

iNGEBORG-iLLUSTRATiON is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 

iNGEBORG-iLLUSTRATiON is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

iNGEBORG-iLLUSTRATiON geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik

van de website.

 

iNGEBORG-iLLUSTRATiON kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Online aankopen en betaling

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleuren, papiersoorten, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de klant verzocht om contact op te nemen met iNGEBORG-iLLUSTRATiON via office@ingeborg-illustration.com.


De klant neemt contact op met iNGEBORG-iLLUSTRATiON en formuleert zijn wens.

 

iNGEBORG-iLLUSTRATiON stuurt de klant een vrijblijvende offerte op. Als de klant met deze offerte akkoord gaat, gaat hij automatisch met de algemene voorwaarden akkoord. Dit wordt ook op de offerte zo vermeld.

iNGEBORG-iLLUSTRATiON vraagt 50% van het totale bedrag als voorschot. De rest is te voldoen bij afhaling (cash) of via bankoverschrijving of Paypal. De bestelling wordt pas verzonden als het volledige bedrag ontvangen werd.

iNGEBORG-iLLUSTRATiON is gerechtigd een bestelling te weigeren in geval van wanbetaling of een ernstige tekortkoming van de klant wat betreft de bestelprocedure zoals die hierboven beschreven wordt.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. in geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze website worden geleverd in België en landen van de Europese Unie.
De levering gebeurt door bpost, eventueel met trackingcode.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, zoals wettelijk bepaald.


iNGEBORG-iLLUSTRATiON streeft ernaar elke bestelling zo snel mogelijk te verzenden.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan iNGEBORG-iLLUSTRATiON.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze levering niet door iNGEBORG-iLLUSTRATiON was geboden.

Prijs

Alle prijzen gelden voor de opmaak met 3 correctierondes. De klant ontvangt een voorbeeld als PDF ter goedkeuring na elke correctieronde.

Leveringskosten worden altijd apart aangerekend en zijn dus niet in de vermelde prijzen inbegrepen.

Voor de levering gelden de prijzen van bpost (afhankelijk van het gewicht van een postpakketje).

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De producten mogen door de klant niet beschadigd zijn.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als de klant in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop hij het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht wordt de klant verzocht om iNGEBORG-iLLUSTRATiON een e-mail te sturen

via office@ingeborg-illustration.com


Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient de klant de producten terug te sturen.

 

iNGEBORG-iLLUSTRATiON verzoekt de klant het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


In geval van een herroeping ontvangt de klant alle betalingen, exclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. De klant wordt uiterlijk binnen 10 dagen nadat iNGEBORG-iLLUSTRATiON het pakket in goeie orde mocht ontvangen, terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee hij betaald heeft, tenzij een andere methode wordt afgesproken met iNGEBORG-iLLUSTRATiON.

De klant draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die maatwerk zijn en naar de specificatie van de klant gemaakt zijn, zoals gepersonaliseerde producten met naam

(en overige persoonlijke gegevens) en logo’s.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover iNGEBORG-iLLUSTRATiON beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt iNGEBORG-iLLUSTRATiON zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen of de bestelling te annuleren.

Privacy

iNGEBORG-iLLUSTRATiON hecht belang aan de privacy van de klant. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer.

De klant zijn persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.


De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

iNGEBORG-iLLUSTRATiON bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan iNGEBORG-iLLUSTRATiON, op het e-mailadres hierboven beschreven, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website

in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


Deze website gebruikt uitsluitend functionele cookies, cookies die noodzakelijk zijn om de website te gebruiken. Voor het gebruik van deze cookies wordt geen toestemming gevraagd.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan iNGEBORG-iLLUSTRATiON:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page